window._cm = {};window._cm.lang = {};window._cm.lang.VALIDATE_MAX_WORDS = 'Số lượng chữ đã nhập, không được vượt quá {0} chữ'; window._cm.lang.VALIDATE_MIN_WORDS = 'Cần phải nhập trên {0} chữ'; window._cm.lang.VALIDATE_RANGE_WORDS = 'Số lượng chữ đã nhập, cần phải nhập trong khoảng từ {0} đến {0} chữ'; window._cm.lang.VALIDATE_PHONE = 'Hãy nhập đúng định dạng điện thoại bàn, ví dụ : 02-11111111'; window._cm.lang.VALIDATE_CELLPHONE = 'Hãy nhập đúng định dạng điện thoại di động, ví dụ : 0911-111-111'; window._cm.lang.VALIDATE_ENG = 'Chỗ trống này chỉ được nhập chữ cái tiếng Anh'; window._cm.lang.VALIDATE_ENG_NUM = 'Chỗ trống này chỉ được nhập chữ cái tiếng Anh và chữ số'; window._cm.lang.VALIDATE_FIXED_LENGTH = 'Chỗ trống này chỉ được nhập cố định {0} chữ'; window._cm.lang.VALIDATE_ROC_CITIZEN_ID = 'Hãy nhập đúng mã số Chứng minh Nhân dân (Thẻ căn cước)'; window._cm.lang.VALIDATE_ROC_CITIZEN_ID_A = 'Hãy nhập đúng mã số Chứng minh Nhân dân (Thẻ căn cước)'; window._cm.lang.VALIDATE_REQUIRED = 'Cần phải viết vào chỗ trống này '; window._cm.lang.VALIDATE_REMOTE = 'Hãy hoàn thành chỗ trống này'; window._cm.lang.VALIDATE_EMAIL = 'Hãy nhập đúng định dạng E-mail, ví dụ : example@example.com'; window._cm.lang.VALIDATE_URL = 'Hãy nhập đúng định dạng kết nối, ví dụ : http://www.example.com/'; window._cm.lang.VALIDATE_DATE = 'Hãy nhập đúng định dạng ngày tháng, ví dụ : 01-01-2011'; window._cm.lang.VALIDATE_DATE_ISO = 'Hãy nhập đúng ngày tháng theo định dạng chuẩn ISO, ví dụ : 01-01-2011'; window._cm.lang.VALIDATE_NUMBER = 'Chỗ trống này chỉ được nhập chữ số'; window._cm.lang.VALIDATE_DIGITS = 'Chỗ trống này chỉ được nhập chữ số chẵn'; window._cm.lang.VALIDATE_EQUAL_TO = 'Hãy tiếp tục nhập một lần trị số giống nhau'; window._cm.lang.VALIDATE_MAX_LENGTH = 'Hãy nhập ít hơn {0} chữ'; window._cm.lang.VALIDATE_MIN_LENGTH = 'Hãy nhập ít nhất {0} chữ'; window._cm.lang.VALIDATE_RANGE_LENGTH = 'Hãy nhập khoảng {0} đến {1} ký tự'; window._cm.lang.VALIDATE_RANGE = 'Hãy nhập khoảng {0} đến {1} chữ số'; window._cm.lang.VALIDATE_MAX = 'Hãy nhập chữ số nhỏ hơn {0}'; window._cm.lang.VALIDATE_MIN = 'Hãy nhập chữ số lớn hơn {0}'; window._cm.lang.ERROR_MODULE_NOT_FOUND = '找不到指定的模組'; window._cm.lang.ALERT_MESSAGE_TITLE = 'Thông tin của hệ thống '; window._cm.lang.CONFIRM_MESSAGE_TITLE = 'Xác nhận'; window._cm.lang.CONFIRM_MESSAGE_CLOSE_BUTTON = 'Bỏ'; window._cm.lang.CONFIRM_MESSAGE_CONFIRM_BUTTON = 'Xác định'; window._cm.lang.EDITOR_LOADING = ' 編輯器載入中,請稍候'; window._cm.lang.UPLOAD_FILE_BTN_TEXT = '瀏覽'; window._cm.lang.UPLOAD_FILE_DEFAULT_TEXT = 'Không có file để chọn';