Rti 中央廣播電臺

小豪子駕到

2020年開始,香港由媒體到電檢再到選舉制度一一都被港府「完善」泛民議員、諷刺時弊嘅節目、紀錄19年香港的紀錄片、紙媒、網媒一一被下架今日我哋搵嚟媒體界「被完善」嘅第一滴血「香港電台」- 《頭條新聞》主持 - 曾志豪(小豪子)上嚟同大家嘻笑怒罵、瀟瀟灑灑講舊事...